Informacje na temat ochrony prywatności

Astron Buildings S.A. zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób firma Astron Buildings S.A. przetwarza i wykorzystuje dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie oraz w jaki sposób możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Astron Buildings S.A. gromadzi i przechowuje dane osobowe, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP i numer telefonu, które przesyłasz w celu uzyskania od nas informacji. Te dane osobowe pomagają nam przetworzyć Twój wniosek o udzielenie informacji.

Oprócz wyżej wspomnianych zastosowań, możemy również wykorzystywać dane osobowe do administrowania i ulepszania strony internetowej, do naszych wewnętrznych sprawozdań, do analizy statystycznej i (jeśli dotyczy), do zamawiania produktów i / lub do kontaktowania się z Tobą odnośnie sprzedaży oraz jako część naszych procedur dotyczących relacji z klientami.

Gromadzenie danych osobowych przez Astron Buildings S.A. opiera się na konieczności wykonywania wyżej wymienionych procesów. W zakresie, w jakim Astron Buildings S.A. przetwarza dane osobowe w celu poprawy strony internetowej lub do analizy statystyk. Podstawą zbierania danych jest uzasadniony interes Astron Buildings S.A. do przeprowadzenia takich ulepszeń i analizy, a także zamiar zapewnienia Państwu najlepszej usługi i bardziej konkretnych informacji.

Dla tych celów, dane osobowe mogą być przekazywane do innych spółek Astron w krajach na całym świecie (które mogą znajdować się poza UE / EOG, Europejski Obszar Gospodarczy), zakładając, że w niektórych przypadkach mogą mieć niższy poziom ochrony niż w ramach UE / EOG, takich jak Rosja, kraje WNP i Afryki. Przesyłając dane osobowe do krajów spoza UE / EOG, Astron Buildings S.A. stosuje standardowe klauzule kontraktowe zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Gromadzone i przechowywane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez firmy należące do Astron Buildings S.A., z wyjątkiem następujących przypadków, w których możemy przesłać dane do odbiorców:

  • Gdy wymaga tego prawo;
  • Do kupującego lub potencjalnego przyszłego nabywcy naszej firmy i / lub;
  • Usługodawcom wyznaczonym przez Astron Buildings S.A., którzy świadczą usługi związane z niniejszą stroną internetową lub jej funkcjami, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług - na przykład nasz dostawca usług IT, który obsługuje, rozwija i oferuje wsparcie dla strony internetowej i / lub;
  • Do partnera Astron w związku z twoimi prośbami na naszej stronie internetowej.

Astron Buildings S.A. podejmie działania mające na celu ochronę wszystkich danych osobowych przekazanych stronie trzeciej lub przekazanych do innych krajów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z powyższym.

Astron Buildings S.A. przechowuje dane osobowe, o ile jest to konieczne do realizacji celu, dla którego dane te zostały zgromadzone. Oznacza to, że Astron Buildings S.A. usuwa Twoje dane osobowe, gdy takie dane nie są już potrzebne do przetworzenia wniosku, zamówienia lub do zarządzania kontem lub relacją z naszym klientem. Statystyki, które staną się anonimowe, mogą zostać później zapisane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem Astron w sprawie czasu przechowywania danych.

W każdej chwili możesz poprosić o poprawienie lub usunięcie Twoich danych osobowych. Niemniej jednak, należy pamiętać, że usunięcie może oznaczać, że Astron Buildings S.A. nie będzie mógł przetwarzać zapytania lub zamówienia, lub że ważność konta wygaśnie. Masz prawo poprosić o kopię Twoich danych osobowych z naszego konta. Masz prawo wymagać ograniczenia wykorzystania danych osobowych (na przykład, jeśli uważasz, że dane te są nieprawidłowe) lub zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych (np. w odniesieniu do korzystania z danych w celu poprawy witryny Astron Buildings S.A.). Możesz poprosić o dane osobowe użyte do realizacji zamówienia, do administrowania kontem lub relacjiami z klientem, w formacie umożliwiającym odczyt na komputerze, dla którego masz prawo przeniesienia do innego administratora danych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Twoja rezygnacja nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanych przed cofnięciem Twojej zgody.

Mogą zaistnieć uwarunkowania lub ograniczenia Twoich praw. Nie jest więc pewne, czy masz prawo do przenoszenia danych w konkretnym przypadku - zależy to od konkretnych okoliczności związanych z przetwarzaniem.

Astron Buildings S.A. jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych, a prośby o skorzystanie z Twoich praw, jak wskazano powyżej, będą kierowane do Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d'Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg w kopercie zaadresowanej do „Administrator RODO Astron”. Dodatkowo możesz również wysłać e-mail na adres gdpr@astron.biz tematem "Do regionalnego Administratora RODO".

Jeśli masz skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Astron Buildings S.A., masz prawo zgłosić taką skargę Komisji Nationale pour la Protection des Données, organowi nadzorującemu przetwarzaniu danych osobowych Astron Buildings S.A.


Privacy Policy (EN version)

Astron Buildings S.A. is committed to protecting your personal data. This privacy notice describes how Astron Buildings S.A. processes and uses the personal data that we receive from you in connection with this website and how you can contact us if you have additional questions regarding our processing of your personal data.

Astron Buildings S.A. collects and stores personal data, for example name, address, email, IP address and telephone number that you submit in order to obtain information from us. This personal data helps us to process your request for information.

In addition to the above mentioned use and purposes, we may also use your personal data to administrate and improve this website, for our internal records, for statistical analysis and (if applicable), to complete your product orders and/or to contact you regarding sales and as a part of our customer relation procedures.

Astron Buildings S.A.’s collection of personal data is based on the need to carry out the processes stipulated above. To the extent that Astron Buildings S.A. uses the personal data to improve this website or for analysing statistics, the basis for collection of data is Astron Buildings S.A.’s legitimate interest to conduct such improvements and analysis as well as the intention to provide you a better service and more specific information.

For the stated purposes, personal data may be transferred to either other Astron companies in countries around the world (which may be located outside the EU/EEA, European Economic Area) which in some cases may have a lower level of protection than that within the EU/EEA, such as Russia, further CIS countries and Africa countries. When transferring personal data to countries outside the EU/EEA, Astron Buildings S.A. uses standard contractual clauses approved by the European Commission to ensure a sufficient level of protection for your personal data. The standard contractual clauses can be found via the following link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

The personal data that is collected and stored is exclusively used by companies within the Astron, except in the following cases where we may submit the data to recipients parties:

  • When required by law;
  • To a buyer or a potential future buyer of our business, and/or;
  • To service providers appointed by Astron Buildings S.A. who provides services connected to this website or its functions, but only to the extent it is necessary in order to provide these services – for example our supplier of IT service provider(s) which hosts, develops and offers support for this website and/or;
  • To an Astron partner in connection with your requests on our website.

Astron Buildings S.A. will take measures to protect all personal data transferred to such third party, or that has been transferred to other countries, in accordance with applicable data protection laws and as stated above.

Astron Buildings S.A. stores the personal data as long as it is necessary to fulfil the purpose for which the data has been collected. This means that Astron Buildings S.A. deletes your personal data when such data is no longer necessary to process a request, an order or to administrate your account or our client relationship. Statistics which has been anonymised may be saved thereafter. For details please ask your Astron contact about the retention times.

You may at any time request rectification or erasure of your personal data. However, please note that deletion could mean that Astron Buildings S.A. cannot process requests or orders, or that your account expires. You have the right to request a copy of your personal data from our record. You have the right to request a limitation of the use of your personal data (for example if you deem the data to be incorrect) or the termination of use of your personal data (for example as regards the use of the data to improve Astron Buildings S.A.’s website). You are entitled to request the personal data used to process an order, to administrate your account or our client relationship in a machine-readable format which you are entitled to transfer to another data controller. If processing of your personal information is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdrew your consent.

There may be conditions or limitations to your rights. It is therefore not certain for example you have the right of data portability in the specific case - this depends on the specific circumstances of the processing activity.

Astron Buildings S.A. is responsible for the processing of your personal data, and requests to exercise your rights as stated above shall be addressed to Astron Buildings S.A., Simone Cabral, 34 Route d’Ettelbruck, 9230 Diekirch, Luxemburg in an envelope marked with “Attn.: Astron GDPR coordinator”. Additionally you can also send an email to gdpr@astron.biz with the subject “To the regional GDPR coordinator”.

If you have a complaint regarding the processing of your personal data by Astron Buildings S.A. you are entitled to report such dissatisfaction to Commission Nationale pour la Protection des Données, the supervisory authority for the personal data processing Astron Buildings S.A.